قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای

ماده ۱

حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ی آن است. نحوه‌ی تدوین و ارائه‌ی داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود.

توضیحات بیشتر

مشتریان ما

Lemon